MVS front 1

Vikarstillingar ved Måløy Vidaregåande Skule i 2017/2018

Måløy Vidaregåande Skule søkjer etter fleire vikarar komande skuleår

Skulen søkjer etter fire vikarar innan faga tysk, norsk, engelsk, kroppsøving og spesialundervising.

Det er og eit vikariat for reinhaldar frå 1.august 2017 og i 6 månader med mogelegheit for forlenging.

Skulen treng og 3 tilkallingsvikarar for skuleåret 2017/2018.

Nærare omtale av stillingane finn du ved å trykke på stillingane over.

Stillingane vert utlyst med atterhald om at planlagde opplæringstilbod vert sett i gong. Det blir teke atterhald om at overtalige ved andre skular kan ha rett til utlyst stilling.

Søknadsfrist for alle stillingane er 9. juli 2017.

Elektronisk søknad sendast via link på denne sida.