Vaksenopplæring

Måling med meterstokk og blyant

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Ynskjer du å bli tømrar?

Hausten 2022 ønsker Måløy vgs å starte opp eit fireårig utdanningsløp for vaksne der du kan ta svennebrev som tømrar.

Det vil også vere mogleg for andre løp innan bygg- og anleggsteknikk dersom det er bedrifter som tilbyr læreplass. Skulen samarbeidar med bedrifter innan alle fagområda, og gjer avtale om ulike læreplassar til vaksenopplæringa.

 

Mange jobbmoglegheiter

Ved å ta utdanning innan bygg- og anleggstekikk vil du utdanne deg i ein bransje som har stort behov for arbeidskraft, og jobbmoglegheitene etter fullført fagbrev er mange.

På vilbli.no finn du meir informasjon om utdanningsløpet og dei ulike fagbreva som er mogleg å ta. 

Meir informasjon om tilbodet vårt

Gjennomføring

Tilbodet er lagt opp etter Gloppenmodellen som er ein vekslingsmodell mellom opplæring i skule og opplæring i bedrift. Les meir om Gloppenmodellen her.

Utdanninga er 4-årig, der sluttkompetansen er svennebrev som tømrar, eller fagbrev innan andre fagområde innan bygg- og anleggsteknikk. Utdanninga kombinerer teori og praksis frå første skuleår.

Skulen vil i lag med NAV og opplæringskontor skaffe deg praksisplass og læreplass. Det er eit mål at du skal få tilbod om praksisplass så nært som mogeleg der du bur. Du vil også ha praksis i feriar.

 

 

Kven kan søkje ?

Tilbodet er særleg retta mot minoritetsspråklege vaksne, men er ope for alle vaksne som ynskjer denne kompetansen. Dersom du kan vise til realkompetanse vil det kunne føre til at du kan få praksis godkjent som del av opplæringa. Vi som jobbar ved Måløy vgs vil gjere alt vi kan for at du gjennom dette tilbodet skal kunne nå målet ditt om å skaffe deg kompetanse innanfor bygg- og anleggsteknikk.

 

Søknad og inntak

Vaksne skal søkje elektronisk i Vigo.
Det er viktig at du i søknaden vel sluttkompetanse, og at du i kommentarfeltet skriv inn at du søkjer opplæring på Måløy vgs etter Gloppenmodellen.

Det er løpande inntak til vaksenopplæringa, slik at du kan søkje om plass heilt fram til kursstart måndag 22. august. Fyrste gjennomgang av søknadane er 28. april.

På Vestland fylkeskommune sine heimesider finn du meir informasjon om vidaregåande utdanning for vaksne og korleis du søkjer.