TAF/YSK-modellen

DSCF0988.jpg

TAF/YSK-modellen fører deg i løpet av 4 år fram til både studiekompetanse og fagbrev. Under utdanninga kombinerer du arbeid i bedrift med å gå på skule. Dei første to åra har du status som elev, dei to siste er du lærling med lærekontrakt.

Kvifor velje TAF/YSK-modellen?

Dersom du er motivert og arbeidssam, og likar realfag som matematikk, fysikk og kjemi - då kan dette vere noko for deg! Dette er ei 4-årig utdanning og du får lærlingløn frå første dag. Utdanninga gir eit særs godt grunnlag for vidare studiar i Noreg eller utlandet. 

 

Vi tilbyr

Hos oss har vi tre ulike retningar du kan velje mellom innan TAF/YSK:

  • Akvakultur
  • Helsearbeidarfag
  • Industriteknologi

Akvakultur

Oppdrett av ulike fiskeartar er ei av Noregs viktigaste næringar, og denne næringa vil i framtida berre fortsette å vekse. I løpet av studiet vil du lære om oppdrett av fisk, biologi, teknologi, fiskefôr, fiskehelse, bedriftslære, økonomi, miljø og tryggleik.

 

Lurar du på noko?

Eg kan svare deg på spørsmål om TAF/YSK akvakultur.

Kariann Myklebust Fagerli

undervisningsstilling
Kariann Myklebust Fagerli

Helsearbeidarfag

Som helsefagarbeidar jobbar du i nær kontakt med menneske i alle aldrar. Oppgåvene dine vil mellom anna vere å drive miljøarbeid og å gi omsorg og praktisk pleie til menneske som treng det. Du utviklar empati og evna til samspel med menneske som har ulike hjelpebehov.

 

Lurar du på noko?

Vi kan svare deg på spørsmål om TAF/YSK helsearbeidarfag.

Elvida Grabus

undervisningsstilling
Elvida Grabus

Ida Gangeskar

undervisningsstilling
GANID1.jpg

Industriteknologi

Moderne samfunnsliv er utenkeleg utan mekaniske fag. Industriteknologi er eit av dei breiaste yrkesfaga, og gir moglegheiter til å gå ut i lære på mange svært mange fagområde. I løpet av studiet vil du få kompetanse i teknologiske, produksjonsretta og framtidsretta yrker. Denne typen industri er prega av teknologisk utvikling med aukande grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosessar.

 

Lurar du på noko?

Eg kan svare deg på spørsmål om TAF/YSK industriteknologi.

Kåre Nordpoll

undervisningsstilling
Kåre Nordpoll

Søknadsprosess og inntak

1. Søk i Vigo

2. Send eigen søknad på digitalt søknadsskjema innan 1. mars

3. Intervju 

4. Inntak

1. Søk i Vigo

Innan fristen 1. mars.

 

2. Send eigen søknad på digitalt søknadsskjema innan 1. mars

Hugs å laste opp karakterane dine frå 1. termin og ein personleg søknadstekst. Sidan det er krav om fordjuping i realfag på TAF/YSK, er det viktig med eit godt grunnlag i matematikk og naturfag.

 

3. Intervju

Bedrifter/kommunar mottek søknadane og gir tilbakemelding til skulen om kven dei ynskjer å invitere til intervju. Vi vil så langt det let seg gjere finne læreplasss i heimkommuna di, eller så nær denne at du kan bu heime når du er på arbeid. Du vil bli kontakta for intervju.

 

4. Inntak

Etter at intervju er gjennomført får skulen tilbakemelding frå bedrifter/kommunar om kven dei ynskjer å tilby læreplass. Likeins må vi få ei tilbakemelding frå deg om du ikkje ynskjer læreplass hos ei bedrift/kommune der du har vore til intervju. Skulen melder så inn til inntakskontoret. Dersom du etter dette ikkje får plass på TAF/YSK, vil andrevalet ditt bli omgjort til førsteval.

Du får beskjed om plass ved inntaket i juli.