Måløy vidaregåande skule
Vaksenopplæring1024

Informasjon til føresette og ungdommar om Ungdata undersøkinga i Kinn kommune 2021

27. januar 2021

2021 blir Ungdata undersøkinga gjennomført i Kinn kommune blant elevar i den vidaregåande skulen. For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen i Kinn kommune, er det viktig at så mange som mogleg deltek. Undersøkinga går føre seg på skulen i løpet av veke 5 til 7.

Illustrasjonsbilde

Er du lærer i akvakultur og ønsker å utvide din kompetanse i RAS?

27. januar 2021

Et helt nytt etter- og videreutdanningskurs i resirkulerende akvakultursystemer (RAS) for lærere starter opp 17. mars. Kurset er organisert med egenstudium, digitale samlinger og fysisk samling i Måløy.

Illustrasjonsbilde

Skyss (tidlegare Kringom) har oppdatert retningslinjene for skuleskyss under Coronapandemien i Vestland fylke.

04. januar 2021

Retningslinjene for skoleskyss i smittevernrettleiarane for skolar (UDIR) er, gjennom den siste oppdateringa, samordna med nasjonale/lokale retningslinjer for kollektivtransport. Dette inneber at det er nasjonale/lokale retningslinjer for kollektivtransport som er gjeldande for skoleskyssen, både på gult og på raudt nivå for alle trinn i skolen.

Illustrasjonsbilde

Forlenger mellombelse unntak frå fråværsreglane ut skuleåret

31. oktober 2020

Kunnskapsdepartementet forlenger dei mellombelse unntaka frå fråværsreglane til å gjelde ut heile skuleåret. Det betyr mellom anna at dei vanlege dokumentasjonskrava ved fråvær av helsegrunner ikkje gjeld.

Illustrasjonsbilde

Korona-informasjon - Vestland fylkeskommune

01. mars 2020

Oppdatert info om korona-pandemien, som er relevant for innbyggarar og tilsette i Vestland. Siste: smittestatus ved dei vidaregåande skulane våre.

Skuleanlegget

Korleis vert undervisinga organisert ved Måløy Vidaregåande Skule frå onsdag 6.1.21

05. januar 2021

Leiargruppa og kontaktlærarane har no fått laga til eit forsvarleg undervisingsopplegg for elevane som er tilpassa den smittesituasjonen vi er i.

Illustrasjonsbilde

Heimeundervising vert innførd i fyrste omgang for måndag 4. januar og tysdag 5. januar for alle elevar.

03. januar 2021

Det vert difor ikkje fysisk oppmøte på skulen måndag og tysdag, men undervising etter timeplana på Teams. Det vil bli sendt ut beskjed i løpet av tysdag 5.januar om kor tid elevane skal møte til undervising på skulen.

Om det er spørsmål, ta kontakt med skulen på tlf 57 63 79 00

Heimeskule 1024

Ei litt spesiell juleavslutning for elevane dette året

06. desember 2020

Det blir heimeskule 21. og 22. desember av omsyn til både elevar og lærarar. 

Julehelsing 2020

Julehelsing

23. desember 2020
Varm mat i kantina

Elevundersøkinga 2020

22. november 2020

Informasjon til føresette og elevar om undersøkinga, og lenke til sjølve undersøkinga.